Becso dime goch am y geiniog Gymraeg? Dyma Bunt i Gaerdydd

arced-y-castell-colin-smith

Felly, pa mor bwysig yw’r economi lleol i chi? Yn ôl y wireb etholiadol o’r Unol Daleithiau mae Ed Miliband yn enwog am ei anghofio, “Yr economi yw’r cyfan, twpsyn!” Yn ystod y deng mlynedd diwethaf, mae’r cynnyrch a gynhyrchwyd yn lleol a gwerthwyd yn lleol wedi cynyddu’n gyson o dros 10% fel cyfran o’r farchnad, sy’n tynnu sylw sylweddol i gryfderau gwerthoedd lleol a hyperlleol, yn hytrach na gwerth Hyper Value er enghraifft i siopwyr y brifddinas.

Yng Nghymru, mae’r cysyniad o hyrwyddo busnesau lleol drwy ddefnyddio arian lleol wedi bod yn syniad sydd wedi ei gylchredeg am gyfnod; yn wir, mae yna dipyn o ymgais eisoes i hyrwyddo cynnyrch o gwmnïau sy’n defnyddio’r iaith Gymraeg drwy ddefnyddio’r hashnod #YGeiniogGymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol. Yng Nghaerdydd mae gan y ffenomen hon enw: Punt Caerdydd.

Esboniodd sylfaenydd Punt Caerdydd Michelle Davis sut tarddiad y syniad gwreiddiol:

“Yr enghraifft gyntaf yn y DU yn y cyfnod modern [o arian hyperlleol] yw’r Totnes Pound, a oedd yn rhan o’r ymgyrch ‘Transition Towns’. Mae cwpl arall o gynlluniau bach lleol yn Lewes a Stroud wedi digwydd, ond mewn gwirionedd lansiad y Brixton Pound yn 2009 sydd wedi llwyddo i wthio’r syniad o arian lleol weithredol i fyny’r agenda. Pan lansiodd y Bunt Bryste yn 2012, achosodd hynny imi wir gwestiynu pam nad ydym yn gwneud hyn yng Nghaerdydd.”

Felly pam nad ydy hyn eisoes wedi digwydd yng Nghaerdydd? Mae Caerdydd yn brifddinas, a chyn hir yn rhanbarth hefyd, felly gan fod Bryste wedi llwyddo i lansio ei arian ei hun, beth am Gaerdydd?

Yn ôl Michelle, nid yw hyn wedi bod yn syndod iddi, gan taw’r diffyg cyllid Sterling yw’r prif rwystr:

“Mae arnom angen mecanwaith fel y gall busnesau dalu eu trethi i’r cyngor mewn Punnoedd Nghaerdydd. Roedd hyn yn rhan o gynllun cywir o’r ffwrdd ym Mryste ac fe gymerodd ymaith y prif bryder wrth arwyddo manwerthwyr i fyny ‘beth allaf ei wneud â fy Bristol Pounds’? Cyngor Bryste wedi bod yn anhygoel o gefnogol i’r cynllun; gall pobl bellach yn talu eu treth cyngor gyda’r arian lleol hefyd. Mae Cyngor Caerdydd hefyd wedi bod yn gefnogol i’r arian, drwy ddyfarnu rhywfaint o gyllid i greu cynllun busnes ac yn y blaen, er hyn nid ydynt wedi gallu ymrwymo i dderbyn Trethi Busnes Caerdydd yn punnoedd Caerdydd felly rydym yn estyn allan atynt i nhw drafod eto yn y dyfodol agos. Yn amlwg, rydym yn gobeithio y gallwn barhau i wneud i hyn ddigwydd er lles yr economi leol.”

Y prif wahaniaeth rhwng arian lleol, a gadewch i ni ei alw y Bunt Caerdydd er mwyn y ddadl, a Sterling (a wnaed yn eironig yn lleol i Gaerdydd yn Llantrisant wrth gwrs) yw y bydd y Bunt Caerdydd cyfyngu lleoliad gwariant yr arian ac yn ddigon naturiol, gan ystyried yr adnoddau sydd enfawr sydd ar gael i gwmnïau rhyngwladol – ni fydd hyn yn chwalu llawer o’r enwau adnabyddus, a gall, gobeithio arwain at gyfnod llewyrchus i fusnesau Caerdydd.

Unwaith bydd staff yn cael eu defnyddio i gael eu talu mewn Punnoedd Caerdydd, byddant yn gallu dewis o amrywiaeth o siopau sy’n derbyn yr arian … er wrth feddwl am y peth, ni fydd yn rhaid i’r siopau i gytuno i’w dderbyn yn gyntaf?  Ai dyma yw prif rwystr y senario tybed?  Rhaid cael felly ‘galwad i gardod’ i gymuned Caerdydd i sicrhau bod siopau groser ddigon, cigyddion a phobyddion yn derbyn yr arian fel y gall pob da Caerdydd byw yn y modd maent yn gyfarwydd … heb sôn am y gormodedd o ddewisiadau o lefydd i fwyta sydd heb ymddangos, hyd yn hyn, wedi eu heffeithio gan galedi wrth i Bobl Caerdydd ac ymwelwyr o bob cwr parhau i heidio i’r brifddinas Cymru ar gyfer ei hatyniadau. OK, rydym yn golygu lleoedd ar gyfer nosweithiau stag a nosweithiau iâr hefyd.

Am lwyddiant parhaus economi Caerdydd, byddai’n gwneud synnwyr i lleol, Arian Cymru i ddechrau ar ei bywyd yn ei, prifddinas gosmopolitaidd ffyniannus … iachi da!

Beth yw’r weledigaeth tymor hir ar gyfer y Bunt Caerdydd? Gadewch i ni adael gair olaf i Michelle Davis:

“Ni fydd ond yn gysyniad dros nos, na chwaith ychydig yn un llugoer ac od, ond yn hytrach yn agwedd reolaidd a beunyddiol o fusnes yn ein dinas. Ac oherwydd hyn, bydd yn wedi cyfrannu at economi lleol Caerdydd fel bydd ein prifddinas hyd yn oed yn fwy bywiog, hyfyw a chynhwysol.”

Maent yn dweud os ydych am wneud rhywbeth, yna gofynnwch i berson prysur. Felly yn hytrach na Chaerdydd yn cael ei gofio am ei Gwerthoedd Hyper, beth am rai werthoedd hyperleol orfywiog eleni hefyd?

Am ragor o wybodaeth am brosiect Punt Caerdydd, ac i gofrestru eich busnes, cysylltwch â @cardiffpound ar gyfryngau cymdeithasol neu ewch i’r wefan Punt Caerdydd – neu fel arall fod yn rhan o’r stori newyddion da drwy ebostio hello@cardiffpound.co.uk.

Llun gan Colin Smith (CC-BY-SA)

Adolygiad gig: Neon Indian ym Mhryste gyda Chad Valley ac IDRchitecture

Neon Indian

No Need to Shout yn cyflwyno
Neon Indian, Chad Valley, IDRchitecture
Start the Bus, Bryste
3ydd mis Medi 2010

Oni’n cyffrous cyrraedd y lleoliad yma am y tro cynta’. Oni’di clywed straeon positif am y lle ac yn disgwl mlaen yn arw i weld y band oedd yn clasho ‘da’r Flaming Lips yn Gwyl y Dyn Gwyrdd, sef Neon Indian. Ar ôl cyrraedd a chwilio am y llwyfan oedd flin ‘da fi gweld bo’r llwyfan yn un o’r rheina sy’ ar waelod grisiau a’r gynulleidfa yn sefyll yn uwch na’r bandiau ac yn edrych lawr arnynt. Ta waeth, i’r bar am ddiod ac yna canolbwyntio ar y cerddoriaeth.

Dyma IDRchitecture yn agor y sioe gyda’i synnau’n croesi ffiniau rhwng trefol a breddwydiol. Dyma’r Nord synth a’r ol lleisydd yn daparu melodiau fel ‘se’n nhw’n syrthio’n ysgafn o’r cymylau ond geiriau di-derfyn acennog y brif leisydd yn gwrthgyferbynnu yn awgrymu bod y band yn trial gwneud rhywbeth gwahanol – fel wedodd Huw Stephens (yn ôl tudalen Myspace y band) “Mae’n wahanol i bobeth arall sy’ rownd ar y foment”. Fe wnes i eitha mwynhau’i set – ond dim dyma’r rheswm nes i groesi’r afon Hafren.

Fe wrandawais i ar Chad Valley cyn gadael y ty ac oni’di synnu ar yr ochr orau. Oedd teimlad ymlaciedig i’r ganeuon ac yn neud y gwaed symud o fewn fy nghweithiennau. Mae’n siwr bo’r BPM y peiriant dryms wedi tiwnio mewn a cyfradd curiad fy nghalon. Unwaith daeth y gwr solo i’r llwyfan a dechrau’r peiriant dryms fe ddechreuoedd y teimlad eto a fi methu peidio â tapio fy nhroed ar y llawr. Dyw’r gwr ddim yn edrych yn nodweddiadol fel pop-star ond mae e’i ddefnydd e o lwpiau, ffilterau, synthiau a effeithiau ar ei lais yn digon i drawsnewid person i le pell i ffwrdd fel ma teitlau Portuguese Solid Summer a Spanish Sahara yn awgrymu.

Dyma fi’n dychwelyd i’r bar tra bo fi’n aros i’r brif band dechre a dyma fi’n gweld bachgen digon ryfedd ei olwg yn eistedd ar y soffa yn gaeth – yn syllu, gwenu, teipio – ar ei gyfrifiadur macafal, yn amlwg yn sgwrsio a’i ffrindiau. Dyma fi’n pendronni pwy bydde’n dod i clwb nos brysur ar nos wener a neud a fath beth. Gyda hwff o deipio a gwen mawr arall at y sgrin, dyma fe’n rhoi glep i glawr y gluniadur, yn codi ac yn sgathru tua’r llwyfan. Boneddigion a boneddigesau – dyma Neon Indian.

Y sain cynta’ ni’n clywed yw arpeggiator o’r Juno, a’r lwp yn cyflymu ac yn arafu, y dryms yn clico mewn yn raddol a’r pop-synth yn dod a’r can cyfan at’i gilydd. Dyma patrwm y noswaith o hyn ymlaen. Roedd pob arweiniad a allweiniad yn cynnwys gwahanol casgliadau o sainweddau synth. Dyma’r techneg yma yn rhoi naws electronig a cysondeb a patrwm i’r set. Mae yna bedwar aelod yn y grwp, sef – y brif leisydd yn gyfrifol am y synnau atmosfferig rhwng y caneuon a ambell i offeryn arall fel peiriannau drymiau a theramin, yna’r drymar a’r ferch ar y synthiau arall a ôl lleisiau’n ymuno a bob pennill a cytgan, a’r gitarydd yn strymmo cordiau ac yn smasho solo mas ar mwy neu lai bob can. Er oni’n son bod y arweiniau a’r allweiniau yn creu argraff o lun ar bapur – neu hyd yn oed model tri dimensiwn yn troellu ar sgrin cyfrifiadur – oedd rhan fwyaf o’r set yn creu delweddau yn fy mhen. Oedd y synnau prydferth yn dod o’r ôl-leisydd a’i synth yn cyfunio’n berffaith a’r effeithiau ar y gitar a’r brif llais yn creu cyfanwaith oedd bron yn arallfudol. Chwaraeodd y band am ryw awr – a oedd y cetyn llawr-ddawnsio (a’r grisiau) yn llawn gyda’r cynulleidfa yn dawnsio ac yn mwynhau caneuon fel I Should’ve Taken Acid with You, Deadbeat Summer a Terminally Chill.

Mae’n anodd gwbod faint o’r dorf daeth i weld y band a faint daeth i feddwi ar nos wener – ond wnaeth pawb a wnaeth aros sboi’r diwedd mwynhau’r cerddoriaeth electrotastig. Dwi’n falch bo fi’di dod o hyd i’r lleoliad yma yn Bryste achos ges i’r fraint o weld y bandiau yma i gyd heno a wynhau’n fawar – ond yn ogystal weles i boster am Crystal Fighters yn hwyrach yn y mis – fe wna i’r siwrnau ‘to bryd hynny wi’n siwr!

Llun Neon Indian gan Julio Enriquez

Gyda llaw mae Rhodri D yn sgwennu ar Uno Geiriau dyddiau ‘ma. Mwynha.