Praxis Makes Perfect: gig theatr Neon Neon (Gruff Rhys a Boom Bip) ym mis Mai 2013

gruff-rhys-boom-bip

Os oeddet ti’n meddwl pa fath o waith celf yn union fydd yr artist amlgyfryngol Gruff Rhys o Fethesda yn wneud nesaf ar ôl ffilm ddogfen realaeth hudol, llew papur ac arddangosfa o westy a wneud o boteli siampŵ, wel dyma’r ateb.

Mae National Theatre Wales newydd datgan gwybodaeth am brosiect newydd Neon Neon (Gruff Rhys a Boom Bip) – rhywbeth rhwng sioe theatr gydag actorion a phopeth, gig byw a ‘phrofiad gwleidyddol’ o’r enw Praxis Makes Perfect.

Mae’r stori yn seiliedig ar fywyd miliwnydd, Giangiacomo Feltrinelli, y cyhoeddwr a chwyldroadwr Comiwnyddol o’r Eidal. Fe wnaeth cyhoeddi Dr Zhivago ymhlith lot o lyfrau eraill.

praxis-makes-perfect-gruff-rhys-boom-bip-650

Fel rhan o’r ymchwil aeth Gruff gyda’r sgwennwr theatr Tim Price i Milan a Rhufain er mwyn cwrdd â Carlo Giangiacomo, y mab sydd wedi cyhoeddi bywgraffiad am ei dad ac wedi etifeddu’r busnes cyhoeddi teuluol Feltrinelli Editore. Ar hyn o bryd mae Price, Gruff a Bip yn gweithio gyda tîm o bobl gan gynnwys cyfarwyddwr Wils Wilson i weithio ar y sioe.

Tra bydd curiadau disco Eidalo yn chwarae rwyt ti’n gallu chwarae pel fasged gyda Fidel Castro, cael dy dirboeni gan y CIA neu smyglo dogfennau mas o Rwsia (hoffwn i ddweud fy mod i’n cyfansoddi’r geiriau yma ond does dim angen). Gobeithio fydd pobl Cymraeg ddim yn siarad dros y gigs arbennig yma, fel maen nhw wastad yn!! (heblaw os fydd siarad yn rhan o’r profiad, sbo).

Mae’r sioe yn dilyn yr albwm cychwynnol Neon Neon, Stainless Style, prosiect cysyniadol am y miliwnydd car John DeLorean gydag ychydig o help gan ffrindiau fel Cate Timothy.

Dyma I Lust U o 2008.

Bydd albwm newydd hefyd yn ôl y datganiad i’r wasg a rhyw fath o ffilm ddogfen gan Ryan (dim cyfenw hyd yn hyn). Bydd cyfle i glywed trac newydd ac archebu tocynnau i’r sioe, sydd ym mis Mai eleni mewn lleoliad ‘cyfrinachol’ yng Nghaerdydd, nes ymlaen.

Fel blogiwr mae’n rhaid datgan diddordebau. Dw i’n wneud ambell i job i NTW. Ond dw i’n methu aros i brynu fy nhocyn i’r sioe yma.

Cyfweliad Ffwff efo Bethan Marlow, ysgrifennwr drama

Dyma cyfweliad efo Bethan Marlow o haf 2012, enghraifft o erthygl o’r ffansin FFWFF. Paypaliwch gyfraniad (o unrhyw swm) at argraffu a postio i daldydin@hotmail.co.uk am eich copi chi.

Be arweinodd ata ti ysgrifennu’r ddrama Sgint?

Na’th Sherman Cymru ofyn i fi fynd i ymchwilio’r syniad i sgwennu drama gair am air a mi gesh i ddau air – ‘pres’ a ‘Caernarfon’. Do’n i’m wrth fy modd hefo’r pwnc ar y dechra’ a bod yn onasd achos mi o’n i ofn o. Do’dd gin i’m llawar o syniad am sefyllfa economaidd y byd felly nesh i gychwyn darllan a holi a chwestiynnu ac o’n i wastad yn dod nol i’r un cwestiwn – be’ ‘di stori’r unigolion sydd tu ôl i bob stategaeth? Yn hytrach na meddwl am rhywun fel ‘gwleidydd’, pwy ydi’r cradur sy’n deffro bob bora i neud y swydd yna? Ma’ hi’n hawdd iawn meddwl am y miloedd o bobol sydd ar fudd-daliadau fel un grŵp enfawr ond ma’ bob un o’r bobol yna hefo stori, taith a gorffennol.

Pam ysgrifennu am Gaernarfon a nid unrhyw dre arall?

Sawl rheswm deud gwir. Mae o’n ardal lle ma’r mwyafrif yn siarad Cymraeg felly mae hi’n hawdd iawn cael hyd i bobol o bob rhan o gymdeithas yno sy’n siarad Cymraeg. Am fod Sgint yn ddrama air am air do’n i ddim ishio gorfod cyfieithu dim un cyfweliad achos yn fy marn i tydio ddim wedyn air am air. Rheswm arall ydi mod i’n dod o Bethel felly Caernarfon ydi’r dre agosa’ i fi ac o’n i’n arfar chwara’ rygbi i dim merched Caernarfon ac yn arfer gweithio yn Paradox felly dwi’n nabod eitha’ dipyn o bobol o Dre felly o’dd o’n fan cychwyn gret.

Mae’r ddrama Sgint wedi ei seilio ar gyfweliadau. Sut broses cynnal y cyfweliadau yma? Mae pobol yn dweud pethau personnol iawn, sut nes di ennyn eu ymddiriaeth?

O’n i’n lwcus uffernol! Mi fedrai ddeud yn hawdd iawn na faswn i wedi medru sgwennu Sgint gystal â ma’r bobol nesh i gyfweld wedi’i deud hi. Roedd y cyfweliadau yn rhan fendigedig o’r broses – recordio ar fy ffôn mewn lolfa, gegin, carafan, caffi ayb. Y broses anodd a phoenus oedd teipio fo i gyd mewn air am air, peswch am beswch, coma am goma! Sgin i’m syniad sud nesh i ennyn ymddiriaeth ynddyn nhw, dim ond mod i wedi trio fy ngora i ga’l sgwrs hefo nhw yn hytrach na chyfweliad.

Sut arweinodd Sgint at y ddrama gymunedol C’laen Ta! a be oedd y gwahaniaethau rhyngddynt i ti’n bersonol?

Mi arwiniodd Sgint at Sgin Ti Syniad, prosiect cymunedol hefo pobol ifanc yn ymchwilio eu perthynas nhw hefo pres mewn ffyrdd creadigol (ffilm fer, strwythyrau 3d, siop wag). A wedyn, ar ôl siarad hefo Arwel [Theatr Genedlaethol], roedd y ddau ohona ni’n awyddus i Theatr Gen barhau y berthynas hefo’r gymuned (Peblig yn enwedig) a rhoi cyfle i bawb ar y stad fod yn rhan o rhywbeth creadigol. Y gwhaniaeth mwya’ wrth wrs ydi nad oedd C’laen Ta! yn ddrama air am air ond yn ddrama nesh i sgwennu ar ôl i bobol y stad rannu eu storia’ a hanes y stad hefo fi. Hefyd, roedd trigolion Peblig yn ran anatod o C’laen Ta! – roeddwn nhw wedi gneud y props, yn actio, dawnsio ar y walia’, yn canu ac yn stiwardio.

Mae Sgint yn gwenud i pobol gwestiynnu rhagfarnau mae’r cyfryngau yn ein bwydo, yn enwedig ynglŷn â ‘benefit scroungers’ merched yn beichiogi er mwyn cael tŷ ayyb. Er bod y ddrama yma yn peri person i ofyn llawer o gwestiynau, a wnaeth gweithio ar Sgint a C’laen Ta! rhoi unrhyw atebion cadarnhaol i ti yn bersonnol ynglŷn â sut allen ni frwydro yn erbyn anghyfiawnderau cymdeithasol?

Mae o’n anodd. Dyna dwi ‘di ddysgu. Mae o’n anodd bod yn fam ifanc, mae o’n anodd ffeindio ‘mynadd’ y fynd i coleg os nad wyt ti wedi cael unrhyw gefnogaeth drwy dy flynyddoedd ysgol, mae o’n anodd bod yn athrawes sydd yn cefnogi os nad ydi’r rhieni yn gneud run fath, mae o’n anodd bod yn riant ‘da’ os ges di fagwraeth anodd, ame o’n anodd bod yn riant ‘da’ beth bynnag! Mae o hefyd yn anodd bod ar y top a gorfod gneud penderfyniada’ os wyt ti mor brysur mewn cyfarfodydd nad wyt ti’n cofio’r tro ola’ i chdi fod ar y stryd yn siarad hefo’r bobol wyt ti’n eu cynrychioli, a pan wyt ti’n cael yr amser, mae o’n anodd os ydi’r unigolion yn gwrthod siarad hefo chdi achos eu bod nhw’n teimlo fod yna ormod o gap rhwng eu bywyda’ nhw a bywyd y gwleidydd. Fel ddudish i ynghynt, tu ôl i bob stategaeth mae yna unigolyn a mae gan yr unigolyn yna stori, cefndir a hanes – dyna sy’n gneud unrhyw broblem cymdeithasol yn anodd – does yna ddim ateb mathemategol gywir. Un ateb cadarnhaol sydd gen i – mae angen i bobol siarad ac yn bwysicach fyth, mae angen i bawb wrando.

Ydi Sgint yn ddrama wleidyddol? (Os yr ateb yw ia neu na, pam?)

Dwi’n ca’l y cwestiwn yma o hyd! Nesh i ddim mynd ati i sgwennu drama wleidyddol ond am ei bod hi’n trafod pres a phobol yna ma’ siwr bod hi’n gorfod bod yndi? Dwn i’m.

Be fasa chdi’n ddweud sydd yn gorthrymu’r cymeriadau yn Sgint?

Sawl peth gwahanol i bob unigolyn gwahanol fel teulu, gwaith a chariad ond yr un mwya’ cyffredin ydi pwysa’ ariannol.

I unrhywun sydd eisiau ysgrifennu dramau, pa gyngor buaset ti’n ei roi? (e.e. Be sydd yn dy helpu di i ysgrifennu?)

Sgwenna! Jysd sgwenna a sgwenna a sgwenna! Ffeindia allan be w’t ti ishio ddeud, pam w’t ti ishio’i ddeud o sud wyt ti ishio’i deud o a wedyn dal dy afa’l arno fo. Paid â newid dy lais er mwyn plesio dy nain neu er mwyn ennill cystadleuaeth neu am dy fod di’n meddwl mai dyna ma’r gynulleidfa ishio glwad – na! Bollocks i hynna! A wedyn, ar ôl darganfod dy lais, ma’r gwaith calad yn cychwyn achos wedyn ti angan dysgu sut ma’ stori yn gweithio- hwn ydi’r rhan anodd ond dal ati i sgwennu sgwennu sgwennu!

Pwy yw dy hoff awduron/artistiaid/cerddorion?

Awduron: Sarah Kane, Harold Pinter, Willy Russell, Aled Jones Williams

Artistiaid: Dali, Diane Arbus

Cerddorion: Dwi’n caru Glee! a Jessie J a Bruno Mars ar hyn o bryd (dwi’n eitha’ cheesy hefo fy ngherddoriaeth!).

Beth sydd nesa i chdi o ran dy stwff creadigol?

Dwi’n gweithio ar gyfres ar-lein newydd sbon ar hyn o bryd a mi fyddai hefyd yn y Maes Gwyrdd ar y Sdeddfod hefo ‘photo booth’ yn gofyn i bobol orffen y frawddeg “hoffwn i weld…” felly dowch draw i gymry’d rhan!

Ga’i Fod..? Cynhyrchiad gan Theatr Bara Caws #adolygiad

Fe es i weld cynhyrchiad Theatr Bara Caws, Ga’i Fod..?, yr wythnos diwethaf. Am brofiad!

Drama ydoedd, nid ar lwyfan ond mewn llannerch yng nghanol coed Glynllifon. Yr oedd yn ddrama wedi ei gyfieithu o’r Iseldireg wedi ei gyfieithu i’r Saesneg ac yna i’r Gymraeg a chafodd ei ‘chymreigio’. Yn ôl yr awdur gwreiddiol a oedd yn siarad mewn cyfweliad ar raglen Pethe ar S4C yr oedd hyn amlycaf yn ffurfioldeb y modd yr ydym ni’r Cymry yn cyfarch ein gilydd!

Yr oedd y ddrama yma yn un digri a diddorol, yn ymchwilio i ba mor bell yr ydym ni wedi ein hestroni o reddfau naturiol ein hunain yn y ‘ras llygod ffrenig’ sydd ohoni heddiw. Mae’r bobol yma yn mynd ar benwythnos i goedwig i gogio bod yn anifeiliaid gwyllt, a gyda chanlyniadau difyr… Yr oedd pawb yn chwerthin drwyddi ond erbyn y diwedd yr oedd tensiwn anghyfforddus o’r hyn a dystiasom yn y diweddglo.

Tua’r diwedd mae ochor ‘anifeilaidd’ un cymeriad yn ei feddiannu ac yn sydyn reit mae chware’n troi’n chwerw ac mae pethau yn mynd rhy bell..

Mae’r gwisgoedd yn wych a’r defnydd o’r llannerch goediog yn greadigol iawn. Profiad unigryw oedd gweld y sioe yma, ewch i’w weld!

Fe fydd Ga’i fod..? yn cael ei pherfformio yn Tŷ Henblas, Ynys Môn hyd at Gorffennaf 21ain. Rhagor o fanylion a thocynnau

FIDEO: Gareth Potter a Huw Stephens am #g20g “llythyr caru”


Mwy o Gareth Potter heddiw, newydd gweld cyfweliad 10 munud gyda Huw Stephens am Gadael yr Ugeinfed Ganrif, y cynhyrchiad Sherman/Dan Y Gwely. Hoffi’r wal o finyl yn y cefndir.

Mae’r sioe yn Chapter, Caerdydd wythnos yma ac ar daith ym mis Mawrth.

Gweler hefyd ar Y Twll: Darn Awst 1992 o’r sgript Gadael yr Ugeinfed Ganrif neu… POPETH GYDA POTTER AR Y TWLL!

Gadael Yr Ugeinfed Ganrif: Darn Awst 1992 o’r sgript gan Gareth Potter

Diolch Gareth Potter am gynhyrchiad wych a’i caniatad i ail-cyhoeddi’r darn o heddiw yn 1992.

Awst y 6ed, 1992

Dwi’n ddauddeg saith a dwi ddim yn teenager rhagor.

Dros y flwyddyn ddwethaf mae Tŷ Gwydr wedi troi yn un o brif atyniadau’r sîn bop Cymraeg. Mae’r sîn ddawns wedi blodeuo gyda grwpiau ifanc fel Diffiniad, Mescalero ac Wwzz yn cadw’r ffydd ac mae crysau t Lugg erbyn hyn yn rhan o wardrob pawb sy’ ‘rioed wedi bod i gig Cymraeg. Da ni’n rhedeg noson rheolaidd o’r enw REU yng Nghlwb Ifor Bach gyda’n mascot, Cedwyn, yn arwain y dawnsio wrth i fi, Lugg ac Ian Cottrell o Diffiniad chware’r tiwns i’r ffyddloniaid chwyslyd.

Ond dyw pethe byth yn para am byth a dwi’n eistedd ar wal ar brynhawn Iau heulog Eisteddfod Aberystwyth yn edrych mas ar Neuadd Pontrhydfendigaid wrth iddi ddechrau llenwi gyda bob math o bobol lliwgar. Mae’n weddol dawel a dwi’n clywed arogl reu yn codi ar yr awel.

Dwi ddim yn siwr pam yn union da ni wedi galw’r parti mawr yma’n Noson Claddu Reu. Roedd e siwr o fod yn swno fel good idea at the time ac mae’r big gesture wastad yn apelio ata i.

Erbyn iddi dywyllu fydd dros 2,000 o rafins, rapscaliwns, shipshwn a pharchusion yr orsedd wedi casglu i ddathlu’n wyllt mewn pentre bach yng Ngheredigion ar lannau’r afon Teifi. Mae system sain anferthol, goleuadau a lazers, Datblygu, Diffiniad, Llwybr Llaethog, Beganifs a ni. Dwi ar bigau drain.

Peder blynedd yn gynt, yn ystod haf 1988, dwi’n cofio sgwrs gyda David R. Edwards tra’n gwylio rhaglen deledu am y sîn acid house. Ar y pryd roedd Dave Datblygu’n hollol ddiystyriol am yr holl beth. Ro’n i’n anghytuno;

Ein punk ni yw hwn. Ac mae’n mynd i dreiddio i bob cornel o’n diwylliant.

medde fi,

Nes ymlaen, dwi ar ochr y llwyfan gyda Dave.

Potter, o’t ti’n fuckin iawn am acid house. I thought it was just a stupid disco craze, but it’s changed our lives! Come here!!

Medde Dave, gan roi coflaid masif i mi.

Ni greodd hwn! Dyma’n amser ni!

Ro’n ni wedi stopio fod yn alternative ac wedi cipio’r mainstream. Beth arall oedd i wneud?

Mae’r sgript Gadael Yr Ugeinfed Ganrif ar gael yn siopau llyfrau, cyhoeddir gan Sherman Cymru. Gadael Yr Ugeinfed Ganrif ar Amazon

Llun gan Kirsten McTernan