Gwersi a ddysgais wrth deithio Ewrop

Bergen, Norwy

Yr haf yma teithiais i Ewrop. Teithiais filoedd o filltiroedd, gan ymweld â deuddeg gwlad gwahanol; Norwy, Sweden, Y Ffindir, Denmarc, Yr Almaen, Yr Eidal, Groeg, Bwlgaria, Serbia, Croatia, Slovenija a’r Iseldiroedd a dros 25 o ddinasoedd; Oslo, Bergen, Trondheim, Gävle, Stockholm, Turku, Helsinki, Joensuu, Copenhagen, Munich, Rhufain, Y Fatican, Napoli, Sorrento, Pompei, Bari, Patras, Athens, Thessaloniki, Sofia, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Amsterdam a Rotterdam… i enwi rhai.

Gallaf ddweud yn hawdd mai dyna oedd amser gorau fy mywyd. Er mai dim ond am fis fues i’n teithio cefais llwyth o brofiadau newydd, gwelais bethau anhygoel ac cwrddais â’r cymeriadau mwyaf lliwgar erioed. Mi ddysgais nifer o bethau newydd tra’n teithio, ond dyma 5 o wersi ddysgais i ar fy nhaith.

Yn gyntaf mae gormod o bwyslais ar drefni rhywle i gysgu. Un o’r rhannau gorau o’r gwyliau oedd y nosweithiau. Wrth deithio mi wnaeth fy nghloc mewnol chwalu a peth da oedd hynny. Yn wir, ar y bore diwrnod cyntaf o deithio dyna le oeddwn i ar ben tŷ opera Oslo am 6.30yb. Yna, cwrddais â dau gymeriad reit “dodgy” ond yn fuan iawn roedd y 3 ohonom ni yna, yn edrych ar draws y ddinas a’r môr â fi’n dysgu Cymraeg i’r ddau arall. Doedd gennym ni ddim papur, ond dechreuodd un o’r dynion chwilota a gwagio’i bocedi, erioed mi welais gasgliad mor ddiddorol mewn poced person. Ar ôl gwagio’i bocedi ffeindiodd nodau 200Kr a beiro wedi torri’n ddarnau bach. Dechreuon nhw ysgrifennu yn Gymraeg ar eu harian, felly yn Norwy nawr mae yno nodau arian gyda tipyn o ysgrifen Cymraeg arnynt.

Mi wersyllais i o dan y sêr, allan yn y gwyllt, yn Scandinavia a’r Ffindir ac er yr holl chwiws a’r mosgitos roedd bod yng nghanol unlle, heb dŷ am filltiroedd ac oriau o deithio o’r pentref agosaf yn brofiad anhygoel. Roedd y rhyddid a brofais yn anhygoel a dwi erioed wedi profi rhywbeth o’r fath.

Erbyn i mi gyrraedd Trondheim (dinas hanner ffordd i fyny Norwy), roeddwn i’n dechrau edrych bach yn sgryffi. Cyrhaeddais i Trondheim am 11yh ac mi gerddais i o amgylch y ddinas am ryw awr yn chwilio am yr hostel lle roeddwn i’n bwriadu aros, dim ond i ddarganfod nad oedd yn agor am gwpl o ddiwrnodau. Mae Norwy yn wlad hynod o ddrud felly nid yw’n syndod bod y gwestau wedi bod yn rhy ddrud i mi, felly cerddais nôl trwy’r ddinas gan anelu at yr orsaf drenau. Yna darganfyddais ei fod wedi cau am y nos. Felly dyna le oeddwn i, gyda fy mag yn drwm ar fy nghefn, fy nghorff yn brifo ar ôl diwrnodau o gerdded, mewn dinas ddiarth heb dô uwch fy mhen na gwely i gysgu. Doedd gen i ddim dewis ond ffeindio mainc concrit a metel tu allan i’r orsaf, a mynd i gysgu am y noson. Ches i ddim trwbl o gwbl, mae’n siwr am fod pobl yn meddwl nad oes gan rywun sy’n cysgu ar y stryd ddim byd o werth arno. Dyna oedd y tro cyntaf wrth deithio i mi gysgu ar fainc, ond dim dyna oedd y tro cyntaf. Mi wnes i rywbeth tebyg yn Bodo yn bell yn y cylch Arctig yng ngogledd Norwy, eto yng ngogledd Sweden ac ar gyrion Napoli yn yr Eidal (lle roedd cryn dipyn yn gynhesach).

Pan gysgais i tu allan i Napoli, ffeindiais fainc ger cledrau trên mewn gorsaf drenau bach heb dô. Tua 1yb, cefais fy neffro gan swn traed yn rhedeg ar draws y concrit ger fy ngwely. Eisteddais i fyny’n syth gan weld heddlu’n rhedeg trwy’r orsaf tuag at drên oedd wedi stopio ar ben y platfform, ar ei hôl nhw roedd 2 paramedig. Yna, llusgwyd menyw oddi ar y trên yn sgrechian a gweiddi. Codais fy mag ar fy nghefn a cherddais draw i weld beth oedd yn digwydd. Roedd torf fach wedi ymgasglu o amgylch y fenyw yma oedd yn ysgwyd ar y llawr ac yn sgrechian. Gofynnais i ddyn oedd yn sefyll drws nesa i mi beth oedd yn digwydd. Dim ond i gael gwybod ei bod hi’n meddwl bod diawl wedi gorchfygu ei chorff. Wedyn daeth heddwas arall gydag offeiriad a dyna le roeddwn i, rhyw Gymro bach ar ei ben ei hun, ganol nos, yn un o ddinasoedd mwyaf peryg Ewrop, yn gwylio alldafliad diawl. Weithiodd hynny ddim ac felly rhoddwyd y fenyw ar stretsier yn sgrechian ac ysgwyd a mynd a hi oddi yno. Es nôl tuag at fy mainc, gorwedd lawr a cheisio mynd yn ôl i gysgu tan y bore.

Yr ail wers yw nid peth gwael yw siarad gyda dieithriaid. Trwy ein plentyndod mae’n rhieni ac athrawon yn dweud wrthym am beidio siarad gyda dieithriaid ac er bod hynny’n wers bwysig i blant, credaf ei bod hi’n beth da i oedolion siarad gyda dieithriaid.

Fel gallwch ddychmygu, roedd teithio’r pellteroedd maith yna’n medru bod yn ddiflas ar adegau. Nid yw’n syndod felly mod i, erbyn diwedd y daith, yn fwy na pharod dechrau sgwrs gyda dieithriaid llwyr. Ond gan amlaf nid fi fyddai’n dechrau’r sgwrs ond yn fuan iawn roeddwn i’n fodlon siarad gydag unrhyw un bron a bod, hyd yn oed os roedden nhw’n hynod o ecsentrig. Roedd hyn yn neud i’r amser deimlo fel roedd yn mynd yn llawer cyflymach. Ond hefyd roedd yna nifer o fanteision eraill i siarad gyda dieithriaid. Dieithriaid argymhellodd lefydd i ymweld â nhw, dieithriaid oedd yn fy mwydo ar adegau, dieithriaid wnaeth yn siwr mod i’n dal y trenau cywir, a help dieithriaid sicrhaodd nad oeddwn i’n mynd ar goll ar ôl cyrraedd dinasoedd newydd.

Rhaid i mi gyffesu mod i’n falch mod i wedi teithio ar fy mhen fy hun, achos pe bawn i wedi teithio gyda chyfaill yna fyddwn i ddim wedi bod mor barod i siarad gyda dieithriaid ac felly ddim wedi cael cyngor a help ganddyn nhw oedd mor hanfodol i lwyddiant fy nhaith.

Y drydedd wers yn syml y dylid gwneud mwy o ymdrech i ailgylchu a thrwsio beth sydd wedi torri. Wrth deithio mi fyddai rhai o fy eiddo yn torri, a doedd gen i ddim arian i brynu rhai newydd i’w amnewid felly doedd gen i ddim dewis ond ceisio’u trwsio. Ges i lawer o drafferth gyda fy sandalau yn benodol, a doedd gen i ddim dewis erbyn y diwedd ond i dorri twll gyda fy nghyllell yng nghanol un ohonyn nhw, wedyn estyn fy nghordyn a cheisio clymu’r sandal mlaen i fy nhroed bob bore. Rhaid cyfaddef nad oedd yn hynod o gyfforddus yn enwedig wrth feddwl bod fy nhraed mewn stad ofnadwy – wedi eu gorchuddio a phothelli ar ôl cerdded gormod a thoriadau bach lle roedd fy nhraed wedi taro cerrig wrth nofio yn y Mediterraenean. Ond roedd gwell dioddef na talu am bâr newydd o sandalau yn enwedig gan mod i wedi prynu’r sandalau ar gyfer y daith ac roeddwn i am iddyn nhw gyrraedd y diwedd.

Wrth deithio roedd hyd yn oed y pethau lleiaf yn gallu bod yn dipyn o antur. Mynd i’r tŷ bach oedd un o anturiaethau’r daith. Mae yna ddau achlysur arbennig dwi’n eu cofio.

Ucheldir Norwy

Yn fuan ar ôl cyrraedd y cylch Arctig wrth syllu allan o ffenestr y trên gwelais olygfeydd anhygoel. Yr unig bethau oedd o fy amgylch oedd coedwigoedd anferthol, cewri o fynyddoedd, llynnoedd rhewllyd eu golwg ac eira ar yr ucheldiroedd. Mor hyfryd oedd yr olygfa mi benderfynais ofyn i reolwr y trên stopio’r trên i mi gael disgyn oddi ar y trên. Dim ond un trên y dydd oedd yn mynd trwy’r baradwys hon yng nghanol unlle yn Norwy. Gofynnodd rheolwr y trên i mi pryd roeddwn i am gael fy nghasglu er mwyn iddo ddweud wrth y trên nesaf i stopio ar fy nghyfer. Felly disgynnais oddi ar y trên a’i wylio’n gadael. Edrychais o gwmpas gan weld dim ond caban bach pren gwag ac un lôn fach pridd. Edrychais tua’r llyn anferthol agos a phenderfynais gerdded i’w glan yn ochr arall. Cerddais am ychydig oriau trwy’r goedwig heb lwybr i’w ddilyn. Ar ôl gosod fy ngwersyll am y noson cerddais ychydig yn fwy tan i mi ffeindio traeth bach cerrig ar lan y llyn a phenderfynais gerdded nôl a symud fy mhabell o’r gwersyll i’r traeth. Wedi gosod yr ail wersyll a rhoi sosban o ddwr i ferwi ar y tân pren roedd rhaid i mi fynd i’r tŷ bach. Felly i ffwrdd a mi i’r goedwig gyda hanner rôl o bapur tŷ bach yn fy llaw. Er mod i’n fodlon cyrcydu pan fod angen, roedd gweld boncyff marw ar lawr y goeden yn ormod o demtasiwn. Felly, gyda’r bwriad o fod yn gyflym i osgoi’r mosgitos, tynnais fy nhrywsus ac eistedd ar y boncyff pwdr i fynd i’r ty bach. Yn fuan ar ôl dechrau, meddyliais fod cnoadau’r mosgitos yn fwy na poenus na’r arfer. Ond na. Nid mosgitos oedd yn cnoi, ond morgrug. Dyna pryd sylwais fod y boncyff wedi ei orchuddio gan nyth morgrug. Wwps.

Nid yn unig byd natur sy’n gallu achosi mynd i’r tŷ bach fod yn antur. Roedd tŷ bach yn Sofia ym Mwlgaria yn dipyn o antur. Doeddwn i ddim mewn tymer da erbyn cyrraedd Sofia, roeddwn i wedi blino, ac roedd rhywun yn yr orsaf drenau wedi dwyn fy mag plastig oedd yn cynnwys cardiau post, beiro a gwefrwr ffôn, dim ond yn gynharach yn y dydd brynais i rheini. Hefyd roeddwn i wedi dechrau blino. Felly, doeddwn i ddim yn hapus gorfod talu i ddefnyddio’r tŷ bach. Ond mi wnes ac mi agorais ddrws y cuddygl. Wel mae ei alw’n ddrws bach yn gor-ddweud, dim ond darn o bren yn ymestyn o fy mhen-glin at fy ngheseiliau. Wel roedd hwnna’n ddigon gwael. Ond beth oedd yn waeth oedd y ffaith nad oeddwn i’n gallu ffeindio fy mhapur tŷ bach. Roedd gen i fy mag mawr yn pwyso yn erbyn cefn y “drws” ac roedd gen i bapur tŷ bach ynddo… rhywle. Felly ar ôl mynd i’r tŷ bach dyna le oeddwn i yn chwilota trwy fy mag anferthol am dipyn o bapur tŷ bach. Yna dechreuodd rhyw hen fenyw, oedd yn amlwg yn gweithio yna, ddod i mewn i’r ystafell lle roedd y cuddyglau dim ond i weld fy mhen i yn hofran tu ôl i’r “drws” gyda fy nhrywsus o amgylch fy ffêr. Gwenais yn chwithig arni tan iddi adael a nôl a fi i chwilota trwy’r bag. Ychydig o funudau wedyn nôl a hi i fy ngweld yn yr union yr un safle. Doedd hi ddim yn edrych yn hapus. Allan a hi. Ychydig o funudau wedyn, nôl a hi a dweud rhywbeth crac i mi gan wgu. Yn ffodus yn y cyfamser mi lwyddais estyn fy ffôn â chyfieithydd arno. Felly pan ddychwelodd y fenyw yma roeddwn i’n barod ar ei chyfer. Efallai mai’r cyfieithiad oedd yn anghywir, neu fi oedd ddim yn ei ehangu’n gywir, neu efallai, nad yw “Cer i grafu” yn neud llawer o synnwyr yn Bwlgareg. Unwaith eto gadawodd hi, llwyddais ffeindio’r papur tŷ bach. Sortio’r bag, a gadael gan gerdded yn syth heibio’r fenyw tu allan gan ddal fy mhen i fyny.

Y wers olaf yw y dylid cadw mewn cysylltiad gyda’r bobl rydych yn cwrdd â nhw wrth deithio. Wrth deithio mi gwrddais â llwythi o bobl newydd ac mi ddes yn ffrindiau gyda rhai ohonynt. Er bod llawer o bobl yn erbyn pethau fel Facebook rhaid i mi ddweud bod yna bethau da iddo. Diolch i Facebook mi fedra i gadw mewn cysylltiad gyda’r rheini gwrddais i wrth deithio ac rydw i wedi gallu trefnu aros gyda nhw yn y dyfodol. Mi fedra i gadw mewn cysylltiad gyda phobl led led y byd na fyddai modd cadw mewn cysylltiad â nhw ond am bethau fel Facebook.

Rhodfa Lloyd George a safleoedd di-bwynt eraill o gwmpas y Bae

Bae Caerdydd

Fel rhyw fath o wrthran i’r erthygl Owen Hatherley am Gaerdydd o’n i’n son am yn diweddar, beth am yr adolygiad heddiw o Fae Caerdydd yma:

One of the main objectives of this grand project was to ‘re-unite Cardiff with its waterfront’. However if you anticipate a pleasant stroll from Central Station to the Blue Lagoon forget it, although the walk is instructive. You can take the no. 6 shuttle bus instead (free with your train ticket). There is also a station at Cardiff Bay but it does not connect to Central – it is part of the Valleys commuter network. For years the CBDC tried to remove this branch line as it stood in the way of the grand plan for the Ceausescu-like Lloyd George Avenue down to the Bay…

CBDC yn golgyu Cardiff Bay Development Corporation uchod, targed o sylwadau negyddol gan Jones. Mwy:

The problem is that Callaghan Square is not really leading anywhere. You will find the unprepossessing start of Ceausescu Boulevard beyond the railway bridge in a chaos of traffic and budget hotels. Given that Bute St runs straight as an arrow from Callaghan Square to the Pier Head, why was the parallel Lloyd George Avenue necessary? Well, you know, Butetown, Tiger Bay – not really the right image is it boy. Lloyd George Avenue defines Butetown as a ghetto just like any London Docklands council estate. Actually Bute St is a lot more fun than Lloyd George Avenue. Firstly there is the wonderful neo-Norman St Mary’s Church (1845) and there are actually people. Lloyd George Avenue is the most boring street in, well at least Cardiff, lined with the most boring apartment blocks you will find anywhere, all smothered with apologetic landscaping. Actually it is lined only on one side; the other is landscaped as a cordon sanitaire to Butetown.

Mae’n werth darllen yr erthygl llawn a sgwennwyd gan Adrian Jones, cynlluniwr sy’n byw yn Nottingham, Lloegr.

llun gan Matthew Black (Creative Commons)

Owen Hatherley ar Gaerdydd / yng Nghaerdydd

Mae Owen Hatherley yn awdur, blogiwr, cefnogwr Pulp a meddyliwr – am y cysylltiadau rhwng pensaernïaeth, cynllunio tref, adeiladau, gofod, gwleidyddiaeth ac ein cymdeithas a diwylliant fel dinesyddion yn yr oes ôl-Llafur Newydd.

Caerdydd gan oddsteph

Dyma rhai o feddyliau Hatherley am Gaerdydd:

Here I have to confess assuming that Arcades were something uniquely found in Paris and Piccadilly, so hence my previous idea that their presence in West Yorkshire was proof of the area’s aptness for flanerie. Cardiff, however, has absolutely loads of iron-and-glass Arcades, albeit all in the same place, which carve unexpected and relatively intrigue-filled pathways through what would otherwise have been some Victorian alleyways. The Market has some great vintage signage on the outside, and the general atmosphere would have been perfect for a ’30s Hitchcock film, at just the right level of seedy.

Not all of central Cardiff is as interesting, but there’s a good line in silliness in some of the architecture, which for the most part – excepting the invariably dreadful towers – can be quite entertaining.Neuadd Dewi Sant gan waltjabsco I’d be especially interested to know what the FAT or AOC neo-postmodernist contingent think of buidings like the Cardiff Cineworld, which without ever quite being good, have at least a bit of fun with our prevailing modernism-on-the-cheap, as does the Millennium Stadium, although it’s a shame the struts are painted white, when black or red would have taken the admirable tastelessness to a more charismatic level. There’s one fine bit of late Brutalism, St David’s Hall, in the middle of this, looking improbably chic and European Grey by comparison.

The St Mary’s Street area is one of two really very good things in Cardiff, the other being the Imperialistic Beaux-Arts pleasures of Cathays Park, lots of Portland stone classical buildings housing sundry museums, assemblies and suchlike, with green space inbetween and boulevards laid through. Interestingly, this was planned decades before Cardiff was designated ‘capital’ of Wales, and yet it is laid out with confident gusto as if it already were…

Rwyt ti’n gallu darllen y cofnod llawn am Gaerdydd ar ei flog neu yn ei lyfr A Guide to the New Ruins of Great Britain, yn ei eiriau “awtopsi’r dadeni trefol”. Byddi di’n edrych at y ddinas gyda llygaid newydd – er enghraifft, wnes i ddim sylwi’r “wal anifeiliaid” gan Gitta Gschwendtner (ar y ffordd i Fae Caerdydd o Grangetown) cyn i mi ddarllen y cofnod yna.

Mae Hatherley yn dod i Gymru i siarad ym Mhrifysgol Caerdydd ar y 6ed mis Gorffenaf eleni. Does dim llawer o fanylion i gael eto ond cadwa’r dyddiad achos dylai’r digwyddiad bod yn ddifyr a diddorol iawn.

lluniau gan oddsteph a waltjabsco (Creative Commons)