Gareth Potter – y drafodaeth radio bythgofiadwy gyda Peter Hughes Griffiths

Dyma’r drafodaeth radio bythgofiadwy o’r rhaglen Taro Post.

Mae’r hwyl go iawn yn dechrau yn rhan 1 tua 8:22 gyda Gareth Potter. Neu cer yn syth i ran 2 os ti’n methu aros i glywed y darnau gorau.

Wnawn ni ddim cyhoeddi trawsgrifiad llawn ond dyma blas:

3:50 rhan 2
HUGHES GRIFFITHS: Mae dyfodol y Gymraeg, uh, os mae dyfodol Gareth yw e gyda phob pwrpas os yw Gareth yn gweld mae dyna yw dyfodol y Gymraeg, allai dweud fan hyn, wrthoch chi, heddiw, does fawr o ddyfodol iddi a waeth i ni rho ffidl yn y to…

POTTER: (YMYRRYD) Rhowch ffidl yn y to! Nai siarad fel y fi moyn siarad! T’mod… (DIGYSWLLT) wrth Cylch yr Iaith… stick a website up there er mwyn i ni gweld beth yw eich amcanion chi. Sa’ i’n gallu ffeindio chi ar y we. (DIGYSWLLT)… Illuminati Cymraeg… elite…

(MWY)…

POTTER: Chi actually yn casau ni. Dewch i’r gorllewin a byw yn eich bubble chi. Da iawn. Nawr ni’n cari ymlaen, fan hyn. Os dych chi moyn darlledu mae’n digon hawdd darlledu. Do a podcast byt…

(MWY GAN GYNNWYS RANT ENFAWR)…

5:41 rhan 2
POTTER: Mae e fel cân Datblygu, “Cymraeg, Cymraeg Cymraeg”! A dim byd arall.

(Y TWLL: mae fe’n siarad am Cân i Gymry gan Datblygu.)

SRG yn 2010, beth sy’n digwydd? Y gorffennol.

Dros yr haf, dw i wedi siarad gyda un neu dwy berson am y safon yr SRG yn 2010. Ro’n i eisiau dechrau sgwrs amdano fe, gwe-eang.

Ble dylen ni dechrau’r sgwrs?

Prynhawn ‘ma ces i ebost gyda neges gan C2 a’r siart newydd. Dyma’r neges.

Annwyl Gyfeillion,

Dyma i chi boster o Siart C2 wythnos yma fel allwch ei harddangos yn
gyhoeddus. Mi fyddwn yn anfon hyn allan i chi bob wythnos.

Siart C2 yw’r siart roc, pop a dawns sy’n canolbwyntio ar gerddoriaeth
newydd, gyfoes ac yn adlewyrchu holl fywyd y sîn gerddoriaeth Gymraeg.
Mae Siart C2 yn seiliedig yn bennaf ar werthiant recordiau mewn siopau drwy
Gymru. Mae hi hefyd yn ystyried ymddangosiadau ar y teledu a radio, a gigs
yr wythnos.

Gwrandewch ar Siart C2 bob nos Lun ar C2 ar Radio Cymru.

Dyma’r siart newydd. Sa’ i’n gwybod, dw i’n gallu gweld enwau fel Cerys a Llwybr Llaethog –  enwau da iawn ond ble mae’r dalent NEWYDD? Ble mae’r SIN? Unrhyw un?

Hefyd mae gyda ni hen aelodau o Big Leaves ac Anweledig sydd wedi pasio (neu bron wedi pasio) 30 oed. Rhai pethau da yna ond dylen nhw fynd yn yr un categori a Cerys. Mae gyda ni polisi cyfleoedd cyfartaledd yn Y Twll, dw i ddim eisiau rhoi gormod o bwyslais ar oed. Ond fi’n disgwyl mwy o’r grŵp 18-29.

Y llall? Cerddoriaeth i dy fam fel Elin Fflur ac efallai Bryn Fôn.

Fasen ni dweud bod 2010 yn un o’r blynyddoedd gorau erioed am fandiau newydd Cymraeg?

Siart C2

Beth yw’r thema SRG yn 2010? Ydyn ni’n gallu ffeindio peth yn gyffredinol?

Y gorffennol, faswn i’n dweud.

Dyn ni’n edrych yn ôl gormod, yn fy marn i. Dyn ni’n cael yr un enwau trwy’r amser.

Beth am fandiau ac artistiaid newydd?

Y Niwl yw fy hoff fand newydd yma ond maen nhw wedi benthyg lot o ddylanwadu gan The Shadows a surf rock o’r 60au. Fyddan nhw yn cytuno siŵr o fod, maen nhw yn wneud e yn dda iawn. Dylen nhw yn bodoli. Chwarae teg bois. Ond maen nhw yn dathlu’r gorffennol.

Sawl gwaith wyt ti eisiau clywed Y Brawd Houdini neu covers o Meic Stevens ayyb a dathlu’r llwyddiannau o’r 60au? (Paid camddeall, roedd Meic Stevens yn un o’r fy uchafbwyntiau’r Eisteddfod Genedlaethol 2010. Dwywaith. Ond efallai mae’r ffaith yn rhan o’r broblem.)

Siŵr o fod, ailgylchu’r gorffennol yw thema fawr yng ngherddoriaeth tu allan o Gymraeg hefyd.

Dw i’n gallu edrych yn ôl. Pwy yw’r Geraint Jarman a’r Cynganeddwyr newydd, Datblygu newydd, Super Furry Animals neu Gorky’s newydd? Dw i ddim yn chwilio am fersiynau o’r un bandiau yna neu tribute bands chwaith ond yr AGWEDD. Dyw pobol ddim yn siarad am fandiau newydd fel ‘na dyddiau ‘ma.

Trafodwch.

Hywel Teifi Edwards – Cawr o Gymro

Hywel Teifi EdwardsTrist iawn oedd clywed am farwolaeth Hywel Teifi Edwards, cawr o Gymro a gyfrannodd ei oes tuag at Gymru a’r iaith Gymraeg.

Roedd Hywel Teifi Edwards yn un o’r enghreifftiau prin hynny o feirniaid diwylliannol Cymraeg a oedd â holl gynhysgaeth hanes a diwylliant Cymru yn berwi trwy ei wythiennau. Deuai hynny’n glir i bawb a gafodd y fraint o wrando arno’n areithio mewn raliau wrth iddo gyfeirio at wahanol adegau mewn hanes a chyffelybu â’r sefyllfa bresennol. Nid rhywbeth sych oedd hanes iddo ond rhywbeth a allai roi goleuni i’n llywio yn ein presennol a thuag at y dyfodol.

Y rali Cymdeithas yr Iaith cyntaf i fi ei mynychu erioed oedd rali ynghylch dyfodol cymunedau Cymraeg tua 2002, a bu araith Hywel Teifi Edwards yn gymaint o ysbrydoliaeth fe ymunais â’r mudiad. Sôn yr oedd e’ bryd hynny y mae y Cymry fel cenedl yn tenacious ac fe ddefnyddiodd y gair Saesneg oherwydd fod y gair mor addas i’n disgrifio (yr unig le roeddwn i wedi clywed y gair o’r blaen oedd wrth wrando ar gerddoriaeth Tenacious D – cofiwch mai deunaw oeddwn i ar y pryd). Mae’r gafael hwn sydd gyda ni ar ein hanes a’n diwylliant, y cof cenedl tenacious hwn, yn bwysig iawn meddai Hywel Teifi Edwards.

Yn ei gyfrol olaf, The National Pageant of Wales, fe adroddodd hanes perfformio pasiant mawr yn dathlu hanes Cymru drwy’r oesoedd yng nghysgod Castell Caerdydd, gyda dros 5000 o bobl yn cymryd rhan o bob dosbarth o gymdeithas. Yn y dyfyniad hwn, dengys sut y gwelai perthnasedd y digwyddiad hwn gyda’r angen am addysgu pobl Cymru am hanes eu gwlad ynghyd â’r sefyllfa wleidyddol bresennol:

If only we had his like again in 2009 to script a National Pageant (or better still an epic film) to tell the Welsh, who are awaiting yet another referendum to test their readiness for “a proper parliament”, what he told them in the wake of the Cymru Fydd collapse in 1896. Quite simply, as Barack Obama put it on the night of his election victory, when he confronted the difficulties to be overcome, ‘Yes, we can.’

Meddylfryd neu seicoleg y Cymry oedd ei ddiddordeb mawr, ac er y dywedai fod hyn o ganlyniad i imperialaeth Lloegr yng Nghymru roedd hefyd yn awyddus i’r Cymry adfer yr hyder ynddynt eu hunain ac ymladd y seicoleg hwn. Ysgrifennodd yn helaeth am Frad y Llyfrau Gleision er enghraifft gan sôn sut y trodd y ‘sgarmesi’ ynghylch yr iaith ‘yn faes rhyfel cartref’ wrth i’r feddylfryd fod angen addysg drwy gyfrwng y Saesneg i lwyddo yn y byd ymledu tra gwthiwyd a cyfyngwyd y Gymraeg i’r aelwyd a’r capel. Y neges i wyrdroi ein hanes a’n seicoleg am yr iaith Gymraeg oedd ei gri yn ei araith mewn rali fis Mai 2009, a oedd yn galw am ddatganoli pwerau llawn dros y Gymraeg i Gymru: ‘Ni ein hunain sydd i iachau y wlad ma lle mae’r iaith yn y cwestiwn’ meddai, ‘drwy ein cynrychiolwyr yng Nghaerdydd.’ Cyfeiriodd at allu’r genedl i reoli ei hun yn wâr a theg drwy gyfraith Hywel Dda yn y gorffennol gan ddweud am y presennol: ‘ni’r Cymry biau’r busnes yma.’ Nid oedd pwyslais Hywel Teifi ar ymyrraeth Lloegr â Chymru, ond ar yr hyder sydd angen ei adfeddiannu i ryddhau o’r feddylfryd o israddoldeb ynghylch yr iaith Gymraeg.

Nid dyn dweud yn unig oed Hywel Teifi Edwrads, ond dyn gwneud. Rhai blynyddoedd yn ôl roeddwn i’n gwrando ar ei feirniadaeth befriog yn y Pafiliwn o gystadleuaeth y Fedal Ryddiaith ac fe ddywedodd fel hyn: ‘Pe bae pawb sy’n bresennol yn y pafiliwn yn prynu chwech neu saith llyfr Cymraeg y flwyddyn fe fyddai gennym ni chwyldro yn y wasg Gymraeg.’ Nes i feddwl – WOW – ma hynna’n wallgo! Ers hynny rwyf wedi gwneud yn siwr fy mod i’n prynu o leia’r nifer hynny o lyfrau Cymraeg bob blwyddyn.

Ni all unrhyw Gymro gwneud llai nag edmygu ei ymroddiad a’i gyfraniad i Gymru. Dangosodd mai dim ond ni ein hunain all godi Cymru unwaith eto a bod angen torri’n rhydd o’r feddylfryd israddol am yr iaith Gymraeg. Hefyd, roedd ei wybodaeth a’i allu hudolaidd i draethu am ystod eang o bynciau hanesyddol a diwylliannol yn rhywbeth i ni fel cenhedlaeth ifanc ei edmygu, fel y gallwn edmygu llawer o haneswyr diwylliannol rydym ni’n prysur eu colli. Gan obeithio y bydd ein cenhedlaeth ni mor frwd â pobl fel Hywel Teifi Edwards i ddal cyfoeth y dychymyg Cymraeg ar lafar gwlad!

Llun gan dogfael